First visit to Clilstore?

Clilstore, like virtually all other interactive sites, needs to use cookies to work properly.   Got it

If this message persists when you click “Got it”, then your browser must be refusing cookies, or have Javascript disabled.

Clilstore is a well-behaved, responsible website. See our short and simple privacy policy.

Restart

Clilstore

Teaching units
for Content and Language Integrated Learning

Help About Clilstore

Login or register
 to enjoy the full range of Clilstore facilities including the vocabulary builder.

Select the language you are learning and then your level to see the available units.

Language

Level All Basic A1 A2 B1 B2 C1 C2 Advanced

  You can add columns to the table to show more information about the units
LevelMediaTitleText or Summary
  
▴  × ▿  ×
⇐ Click to sort the column, × to hide [Restore]
A2 vidAgallamh: Sorcha NicAonghais
A2 vidAgallamh: Sorcha NicAonghais (tro Teachertube)
A2 vidBi Beò
A2 vidBuain na Mònadh
A2 vidCeòlas - Sgoil-shamhraidh
A2 vidCòcaireachd-Blas Uibhist
A2 vidCreag Àrd
A2 vidCreag Àrd le Dòmhnall MacFhionghuin
A2 vidCroitearachd is Buain
A2 vidFeannagan
A2 vidFoghlam Fad Beatha agus Sabhal Mòr Ostaig
A2 vidFoghlam Fad Beatha agus Sabhal Mòr Ostaig (tro TeacherTube)
A2 vidLatha nam Bàtaichean
A2 vidLatha nam Bàtaichean (tro TeacherTube)
A2 vidMuirsgein
A2 vidNicosia
A2 vidÒran:Seumas MacIllÈidich
A2 vidPàrlamaid na Cloinne ann am Barraigh
A2 vidPàrlamaid na Cloinne ann am Barraigh (tro TeacherTube)
A2 vidPàrlamaid na Cloinne ann am Beinn na Faoghla
A2 vidPàrlamaid na Cloinne ann am Beinn na Faoghla (tro TeacherTube)
A2 vidPròiseact Re-Store
A2 sndRo fhad’ air fairg’ an Eadarlìn
A2 sndSgath Sgitheanach
A2 vidSgilean obrach aig Sgoil Lìonacleit
A2 vidSgilean obrach aig Sgoil Lìonacleit (tro TeacherTube)
A2 vidSurfadh
A2 vidSurfadh leis a’ ghaoith
A2 vidTaigh Chearsabhagh
A2 vidTaigh Toitidh
A2+vidAgallamh: Pàdruig Moireasdan
A2+vidAgallamh: Pàdruig Moireasdan (tro TeacherTube)
B1-vidA’ cur uèirichean ri pluga
B1 snd’S tu mo ghaol
B1 vidAgallamh: Alex Gruba, Kathleen Reddy, Mìcheal Speirs
B1 vidAgallamh: Alex Gruba, Kathleen Reddy, Mìcheal Speirs (tro TeacherTube)
B1 vidAgallamh: Aonghas MacIain
B1 vidAgallamh: Dòmhnall MacFhionghuin
B1 vidAgallamh: Dunnchadh MacDhòmhnaill agus Dòmhnall MacÌosaig
B1 vidAgallamh: Dunnchadh MacDhòmhnaill agus Dòmhnall MacÌosaig (tro TeacherTube)
B1 vidAgallamh: Màiri Anna NicAoidh
B1 vidAgallamh: Margarita NicUilleim
B1 vidAgallamh: Tommy Dòmhnallach
B1 sndAn Coigreach, le Iain Mac a' Ghobhainn
B1 vidAn Duine Dubh
B1 vidBacadh air a’ ghaoith agus sàbhaladh airgid
B1 vidBùrn, le Iain Mac a' Ghobhainn
B1 Dìth-cuimhne, le Iain C. Mac a’ Ghobhainn
B1 sndDo Aonghus an Tàilleir
B1 sndNa Bleideagan, le Dòmhnall Iain MacÌomhair
B1 vidOighrig Keogh - Comunn Gàidhlig Thoronto
B1 sndÒran Bròn na Glùine
B1 vidRunrig: Chi Mi'n Geamhradh
B1 vidSeasaidh Lexy: In Bed with Aonghas Pàdraig 1
B1 vidStudent introduction to Clilstore in Scottish Gaelic
B1+vidAgallamh: Ruairidh Dòmhnallach
B1+vidA’ cur uèirichean ri pluga
B1+vidAgallamh: Ailig Peuton
B1+vidAgallamh: Aonghas Dòmhnallach
B1+vidAgallamh: Catrìona Scott
B1+vidAgallamh: Ciorstaidh NicIllFhinnein
B1+vidAgallamh: Dòmhnall Dòmhnallach
B1+vidAgallamh: Eairdsidh Caimbeul (Buain)
B1+vidAgallamh: Eairdsidh MacAoidh
B1+vidAgallamh: Iain Buchanan
B1+vidAgallamh: Iseabail NicAonghais
B1+vidAgallamh: Iseabail NicAonghais (tro TeacherTube)
B1+vidAgallamh: Lachaidh Moireasdan (Cuimhneachan Heisgeir)
B1+vidAgallamh: Lachaidh Moireasdan (Cuimhneachan Heisgeir) (tro TeacherTube)
B1+vidAgallamh: Lachaidh Moireasdan (Griomasaigh is Bàtaichean)
B1+vidAgallamh: Lachaidh Moireasdan (Griomasaigh is Bàtaichean) (tro TeacherTube)
B1+vidAgallamh: Nìall Mac a’ Phearsain
B1+vidAgallamh: Nìall Mac a’ Phearsain (tro TeacherTube)
B1+vidAgallamh: Tormod MacGill-Eain
B1+vidAgallamh: Uilleam Lamb
B1+vidEòin Trumaisgearraidh
B2-vidIs toigh leam fhìn thu - Sineag Nic an t-Saoir
B2-vidPuirt-à-beul
B2-Na Solais, le Iain MacDhòmhnaill
B2-vidAgallamh: Agnes Rennie (Eachdraidh is Obair)
B2 vidAgallamh: Agnes Rennie (Planaichean is Co-obrachadh)
B2 vidAgallamh: Alasdair MacEachainn
B2 vidAgallamh: Anna NicIllfhialain
B2 vidAgallamh: Caitrìona NicCumhais
B2 vidAgallamh: Catriona Black
B2 vidAgallamh: Catriona Black (tro TeacherTube)
B2 vidAgallamh: Chris Lawson (Eachdraidh is Seirbheisean)
B2 vidAgallamh: Chris Lawson (Eachdraidh is Seirbheisean) (tro Teachertube)
B2 vidAgallamh: Chris Lawson (Gnìomhachas is Planaichean)
B2 vidAgallamh: Dòmhnall Fearghasdan
B2 vidAgallamh: Dòmhnall MacRisnidh
B2 vidAgallamh: Eairdsidh Caimbeul (Cleachdaidhean)
B2 vidAgallamh: Flòraidh Dhòmhnallach
B2 vidAgallamh: Iain Tormod MacLeòid
B2 vidAgallamh: Iain Tormod MacLeòid (tro TeacherTube)
B2 vidAgallamh: Iseabail Graham
B2 vidAgallamh: Iseabail Steele
B2 vidAgallamh: Iseabail Steele (tro TeacherTube)
B2 vidAgallamh: Màiri NicAonghais
B2 vidAgallamh: Mary Ellen Stiùbhart
[...]

234 units found, but only the first 100 are shown

A new website is available at clilstore.eu with a new user interface and the same data

Disclaimer: The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.