This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Ro fhad’ air fairg’ an Eadarlìn

Ro Fhad’ air Fairg’ an Eadarlìon

Mo chnàmhan lom ’s mo chraiceann gann,

Gach ball dhem cholainn a’ dìosgadh ann,

Mo chlaigeann cruaidh  ’s e goirt is crom -

Ach ’s annsa leam,

Bhith seo gach àm,

Mo mheuran cruinn is luath ’nan deann!

 

Dàn le Niall Gòrdan

Short url:   http://multidict.net/cs/1611