This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Salm 79, na h-earrainn 3-4

Mu thimchioll fòs Ierusaleim,
dhòirt iad am fuil mar uisg’
Is cha robh neach gan adhlacadh
Is cha robh neach gan adhlacadh
’s gan cur ’s an uaigh an taisg.
’s gan cur ’s an uaigh an taisg.

Ball fanoid agus maslaidh sinn
Ball fanoid agus maslaidh sinn:
d'ar coimhearsnachaibh féin:
d'ar coimhearsnachaibh féin:
Cùis spòrs' is mhagaidh do gach neach
Cùis spòrs' is mhagaidh do gach neach
a ta m’ar cuairt gu léir.
a ta m’ar cuairt gu léir.

Fonn: Martyrs.
A’ cur a-mach nan loidhnichean: Tormod ‘Sguigs’ bho Nis.

Short url:   http://multidict.net/cs/2682