This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Bodach a' Phuill Mhònaidh

Below is the text of Pàdruig Moireasdan' song "Bodach a' Phuill Mhònaidh" as printed in the book of his songs and stories "Thugam agus Bhuam". Here it is sung by Pàdruig's son Lachie. He is in conversation with Gordon Wells. The song starts at 00.30 and lasts two minutes. (Users of iPads/iPhones may need to follow this link to access the audio: http://www.ipadio.com/broadcasts/GordonWells/2012/5/18/Lachie-Morrison-sings.)

1

Chunnaig mise ’m bliadhna bodach mòr gun fheusaig

’S ghabh mi eagal cianail romh ’n ùslaig

Bhon thànaig e air fhiaradh a dh’innse dhomh na sgeulachd

Cha b’fhada gun do dh’iarr e mo dhùisteach.

2

Ma gheibh e mar is miann leis pios tombaca ’n iasad

Cuiridh e siod sìos fon a’ chùlaig

Suidhidh e air fhiaradh a’ fasgadh creig air blianaig

Ag innse dhomh gu brèagha na cùisean

3

Innsidh e gu dòigheil far a bheil na h-òighean

Mar a gheibhinn còmhla ri m’rùn diubh

Nan éisdinn ri chòmhradh dheanadh e mo sheòladh

Mar chuirinn-sa mo bhrògan ’sa’ chùil dhiom.

4

’Dol tarsuinn Cnoc na h-Uamhadh b’e siod a’ chulaidh uamhais

’S iomadh rud a chualas ’na chùiltean

Mo chridhe ’dol ’a m’bhrògan mur biodh duine còmh’ rium

Bodach a’ Phuill Mhònaidh ’tighinn dlùth dhomh.

5

’S iomadh oidhche rògach a chaidh mi thromh’n a’ mhòintich

Mun d’fhuair an duine còir tighinn an dùthaich

’S tric a bha mi ’g òrdan gu falbhadh e o’r n-eòlas

’S eagal romh na bòcain an taobh seo.

6

Mo chomhairle dhan òigridh gun bhith ’siubhal mòintich

Bhon tha rudan neònach ’sna cùiltean

Chan fhalbhainn na m’ònar ged gheibhinn a’ Roinn Eòrpa

No oidhche le te ’s bòidhche san dùthaich.

Pàdruig Moireasdan

Short url:   http://multidict.net/cs/368