This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Òran a' Chogaidh

Below is the text of Pàdruig Moireasdan' song "Òran a' Chogaidh" as printed in the book of his songs and stories "Thugam agus Bhuam". Here it is sung by Pàdruig's son Lachie. He is in conversation with Gordon Wells. The song starts at 03.28 and lasts until 08.11. (Users of iPads/iPhones may need to follow this link to access the audio: http://www.ipadio.com/broadcasts/GordonWells/2012/5/18/Lachie-Morrison-sings.)

1

Deoch slàinte nan gillean tha Lòbhat a’ sireadh

Deoch slàinte nan gillean tha linne ’san ám

Mo dhùrachd ’gan tilleadh gu sàbhailte rithist

Tha mòran dhiubh bhuineas do dh’Uibhist nam beann.

2

Fhearaibh th’ aig baile ri céilidh nan taighean

Ri éisdeachdh gach naidheachd mar thig as an Fhraing

’Gur garadh gu dòigheil mu theine math mònadh

Gur mise bhiodh deònach bhith còmh’ ribh ’san ám.

3

Chan ionnan is mise ’s an corr de na gillean

Tha ’seasamh fo shileadh de dh’uisgeachan trom

Fo luaidhe nan Turcach is sligeannan muirt-te

Tha ’dòrtadh mar thuiltean gun sgur mu ar ceann

4

Ged gheibhinn car tacain cead sìneadh ’sa’ phlaididh

Cha luaith’ nì mi cadal cha tarruinn mi srann

’Nuair thig fios on Chòirneal a dhol ann an òrdugh

Gu seasamh an còmhrag ’s a’ chòmh-stri oirnn teann.

5

’Nuair thòisicheas buaireas thig stoirm mu ar cluasan

Tha ’n talamh mun cuairt dhinn air ghluasad fo’r bonn

Bidh gillean gun ghruaimean le’n gunna ri’n gualainn

A’ leagadh nan uaibhreach ’s a’ bhuaidh bidh i linn.

6

Bidh peileirean snaidhte mun cuairt oirnn am pailteas

A’ fuaim a’ dol seachad neo-thlachdmhor an srann

Bidh gillean bha tapaidh a’ tuiteam gun fhacal

’S iad crioslaicht’ an acfhuinn gu batal nan lann.

7

Chan ionnan ’s ’nuair b’òg mi a’ siubhal le m’gheòlaidh

’S mo chompanach còir le’m bu deòin a bhith leam

Gunna geal bòidheach ’s mo chù air an t-sòile

’Nuair dhèanainn-sa leònadh bhiodh Dòmhnall ’na dheann.

8

Ach sguiridh mi ghearain ’s a chaoidh ann am earrann

Seasaidh mi daingheann gu cath a chur teann

Le Gàidheil a’ chruadail ’sna blàir choisinn buaidh

Theid an Turcach a sguabadh thar uachdar nam beann.

9

Tha ar dòchas ’s e daingheann mu laithean na Calluig

Gu ruig sinn Iostambuil ged is fhad’ tha e thall

’S e am baile bheil dòchas aig Réisimeid Lòbhat

An dramachan òl ’s iad victorious ann.

10

Mu sguir mi dhen òran mo bheannachd is deòin dhuibh

Ceud soiridh gu Flòraidh an òigh a tha grin

Tha mis’ ann an dòchas gur goirid gu’r còmhdail

’S air m’fhacal bidh pòg ann ’toirt sòlas gu cuimhn’.

Pàdruig Moireasdan

Short url:   http://multidict.net/cs/369