This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Baigh ris a’ Ghàidhlig

1. Air dhomh bhi’m shuidhe greis an tàmh

A’ smuain eachadh leam fhin

Am bheil a’ Gaidhlig a’ dol bàs

Màr chànan tha gun bhrigh

Am bheil i ‘tuiteam sios ‘nar là

On inbh’ bu choir dhi bhith

Bheil sinn gun suim mur till e’n àird

‘S gum faigh i bàs ‘nar tìr

2. A’ Ghàidhlig choir a fhuair sinn òg

Aig glùn na màr chaomh

A’chànan dh’altrumadh le baigh

Feadh fàrdaichean ar tìr

Tha cliù màr cheòl an cainnt nam bard

A thodagh àrd a prìs

Mas e ‘s gum faigh r’Bheurl a h-àit’

Nach nàr oirnn e ri inns’.

3. Carson nach cumadh Gàidheil suas

A’chànan ‘s dualach dhuinn

Ar còir-bhreith i tromh iomadh linn

Bha seasmhach air a taobh

‘Si Ghàidhlig labhair ceannard còir

Ri arm mun d’thòisich stri

Chaidh iollach suas chuir nàmh gu ruaig

Le laoich on tànaig sinn

4. Tha iomadh cearn taobh thall an t-sàil

‘N do ghlèidh a’ Ghàidhlig buaidh le meas orra

Cha d’fhuair i tàir

Tha i slàn a measg an t-sluaigh

Ginealaich nach fac’ an t- àit’

Far ‘n d’fhàs an sinnsribh suas

Mus deach am fuadach null tha sàl

Gu bàs is iomadh cruas.

5. An cuimhne linn a chluinntinn tràth

Ar parantan ‘ga inns

Mar bha uachdarairn an sàs

A’ sàrachadh ar tìr gun iochd no baigh ri aois nor pàisd’

Gun chuir iad fàs ar glinn

‘Cur caoirich bhàn is fèidh ‘nar n-àit’

Nach cràiteach e ri inns’.

6. O ghineil òig is e mo dheòin

Ur còmhnadh linn ‘san uair

Gu togail suas na Gàidhlig choir

Gu inbhe mar bu dual

Cha chudthrom i do dh’aona neach

‘Ga giùlan rè a chuairt

‘S gun dean an òigridh thig ‘nar n-àit’

A’ Ghàidhlig chumail suas.

© Pàdruig Moireasdan

Short url:   http://multidict.net/cs/375