This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Sessió inicial

CONTINGUTS MÍNIMS A TREBALLAR

Conceptes

Procediments

Actituds

1.     Elements d’una taula informàtica: fila, columna, cel·la, bords, contingut, format de les cel·les

2.     Sistema Operatius Windows

3.     Full de càlcul Excel

4.     Páginas Web

5.    Correu electrónic

1.    Utilització segura d’un ordinador

 

2.    Elaboració de taules amb el full de càlcul

 

3.    Aplicació de fórmules matemàtiques

1.   Valoració del impacte de la informàtica en les nostres vides

 

2.   Apreciar les pàgines web com a font d’informació

 

3.   Organització en el treball en equip

 

ACTIVITATS I CRITERIS PER AVALUAR LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Actividad

Criteri de qualificació

Percentatge en la nota

En un arxiu d’Excel, dedicar un full a una taula amb l’horari setmanal de classes. En un altre full ha d’aparèixer una taula amb els noms de les assignatures, les hores de classe a la setmana de cada assignatura i amb la funció “SUMA” sumar el nombre total d’hores de classe a la setmana. Aplicar totes les ferramentes de l’opció “Format de les cel·les estudiades en el tema. El treball s’entrega en format digital; a través de la xarxa de la sala d’informàtica del col·legi o bé en memòria USB o per e-mail. Això suposarà un 70% de la qualificació final.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Complir els requisits mínims per a cada taula (contingut, distribució,...)

 

2.     Aplicar totes les eines de l’opció “Format de les cel·les” estudiadas en el temari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

Respondre a un qüestionari Web sobre els continguts treballats en la Unitat Didàctica

 

 

 

1.     Identificar, amb els apunts com a ajuda, les aplicacions principals d'EXCEL

 

2.     Manejar amb habilitat una pàgina Web

 

 

 

 

30%

 

 

Short url:   http://multidict.net/cs/6711