This is a Clilstore unit. You can link all words to dictionaries.

Agallamh: Mary Ellen Stiùbhart

Tha mi ag obair aig Ceòlas. Tha mi trang san oifis aca ag ullachadh airson seachdain Cheòlais fhèin. Tha sinn a’ deisealachadh airson an luchd-teagaisg a’ tighinn a-nall, a’ cur air dòigh modhan-siubhail dhaibh, em, plèanaichean is bàta-aiseig is a h-uile sìon, dèanamh cinnteach gu bheil àite-fuirich aca, cuideachd a’ dèanamh cinnteach gu bheil, em, am brochure againn deiseil agus an làrach-lìn airson gum faigh na h-oileanaich fiosrachadh sna dòighean sin, an uair sin a’ freagairt ceist sam bith a th’ aca.

Well, thòisich mise aig Ceòlas aig toiseach na bliadhna, agus tha mi air a bhith an sàs ann airson sia mìosan co-dhiù. A’ ruith suas gu Ceòlas tha sinn gu math trang.

Tha mi ag obair còig latha san t-seachdain bho naoi sa mhadainn gu còig feasgar.

’S àbhaist na h-oileanaich agus an luchd-teagaisg tighinn Latha na Sàbaid, ’s tha iad – na h-oileanaich – a’ clàradh an uair sin, ’s bidh na, a h-uile sìon againn deiseil dhaibh airson a thogail – fiosrachadh sam bith mun àite ’s mu na clasaichean aca. Agus an uair sin tha seirbheis eaglais againn air an oidhche, agus cèilidh fàilteachais dhaibh uile, a’ tachairt ann an talla shuas an rathad. Agus tha na clasaichean a’ tòiseachadh Diluain ’s iad a’ ruith troimhe gu feasgar Dihaoine. Agus gach oidhche tha tachartasan, cèilidhean ’s sin a’ dol fad na seachdain.

Air an latha mu dheireadh, em, bidh na clasaichean a’ crìochnachadh mu thrì uairean feasgar. Agus an uair sin tha, em, na h-oileanaich a’ sealltainn dha chèile – tha rud air a bhith aca ris an canar “crossover class”, far a bheil iad air a bhith ag obair còmhla, em, a’ sealltainn an ceangal eadar an dannsa, ’s an ceòl, ’s an cànan, ’s a h-uile sìon mar sin. Agus air Dihaoine tha iad a’ cur sineach uile còmhla airson sealltainn dha chèile na tha iad air ionnsachadh. ’S an uair sin air an oidhche tha an cèilidh mòr againn, agus an uair sin dannsa às dèidh sin.

Disathairne tha a h-uile sìon – tha a h-uile duine a’ siubhal air ais dhachaigh.

Well, o chionn trì bliadhna air ais chaidh sgioba bho Ceòlas a-null gu Celtic Colours ann an Ceap Breatainn, agus bha iad airson ionnsachadh bhuapa thall ann an shineach – tha iad a’ ruith sgoil chiùil a tha ann an dòigh glè choltach ri Ceòlas fhèin. So, ach gu mì-fhortanach cha robh mi an sàs ann an Ceòlas cho tràth sin. Thòisich mi nam tutor ann an sheo o chionn dà bhliadhna air ais.

Short url:   http://multidict.net/cs/713